Voetbal opleidings plan

Uit VV Hegelsom Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Voorwoord

Het Voetbal Opleidings Plan, kortweg V.O.P. genaamd, werd opgesteld na rijp en intensief beraad, hetgeen (uiteraard) gepaard ging met menige discussie; aan deze “brainstormige” activiteiten werd deelgenomen door de navolgende leden van onze vereniging: Paul Verhaeg, Jan Rongen, André van de Rijdt, Marc Lenssen en Piet Geurts.


 • Het concept werd in mei 2003 ter lezing, bestudering en beoordeling aangeboden aan het bestuurscollege van voetbalvereniging Hegelsom.


 • Tijdens een bijeenkomst, die werd gehouden op woensdag 18 juni 2003 in de cantine van sportpark Wienus, en waaraan werd deelgenomen door zowel de leden van de V.O.P.-denktank als de leden van het Hoofdbestuur, is het Voetbal Opleidings Plan uiteindelijk, na het aanbrengen van enkele kleine aanpassingen in het oorspronkelijk concept, door eenieder geaccordeerd.


 • De definitieve versie van het V.O.P. werd in de loop van het seizoen 2003 – 2004 binnen alle geledingen van de voetbalvereniging ter inzage aangeboden, zodat alle leden van de club zich op de hoogte hebben kunnen stellen van het één en ander.


 • Het verdient te allen tijden hoge prioriteit om er voor zorg te dragen, dat de (nieuw te vormen) Commissie Technische Zaken blijvend zal bestaan uit de noodzakelijke, van de nodige deskundigheid voorziene, coördinatoren. Het streven dient erop gericht te zijn om alle functies binnen deze commissie doorlopend te hebben bezet door middel van terzake kundige personen.


Noot – voor alle duidelijk- en volledigheid: Waar in het opleidingsplan gesproken wordt over “hij” bedoelen we uiteraard ook “zij”; hetzelfde geldt voor de benaming “speler”; lees hiervoor tevens “speelster”.

Waarom een voetbal opleidings plan

Je zou een voetbalvereniging kunnen vergelijken met een bedrijf.

Een bedrijf maakt producten en die producten worden tegen een bepaalde prijs gekocht door consumenten. Iemand die lid is van een voetbalvereniging, betaalt contributie en mag als tegenprestatie ook het een en ander van de vereniging verwachten. Met andere woorden zou je kunnen zeggen, dat een voetbalvereniging een product moet leveren. Dit product moet een hoge kwaliteit hebben om concurrerend te kunnen zijn.

Duidelijk is dat in onze Hegelsomse gemeenschap, naast de voetbalclub, een groot aantal verenigingen actief zijn, zoals Jong Nederland, volleybalver. H.V.C., toneelver. Poespas, muziekver. St. Hubertus en korfbalver. Odos. Daarnaast zijn diverse Horster verenigingen binnen Hegelsom actief (b.v. tennis, handbal, hockey en judo).

De prangende vraag die gesteld kan worden; waarom meldt iemand zich aan bij onze voetbalvereniging? Wil hij of zij sporten vanwege het gezondheidsaspect of zoekt hij of zij ontspanning en/of gezelligheid? Is men op zoek naar sociale contacten of wil men ook daadwerkelijk serieus leren voetballen? Verwachten ouders van jeugdspelers, dat de voetbalvereniging ook aandacht schenkt aan opvoedkundige aspecten?

Waarschijnlijk verwacht eenieder iets terug te vinden van alle genoemde deelproducten, waarbij per individu de accenten anders zullen liggen.

In dit Voetbal Opleidings Plan (in het vervolg kortweg VOP genoemd) staat de voetbalopleiding centraal. Daarnaast worden in de beschrijving van de organisatie van de vereniging de voorwaarden geschetst, waarbinnen voetbalvereniging Hegelsom deze voetbalopleiding gestalte denkt te kunnen geven.

Bij het centraal stellen van de voetbalopleiding wordt overigens niet beoogd, dat andere aspecten, zoals gezelligheid, ontspanning enz. naar de achtergrond dienen te verdwijnen.Het hoogste streven van v.v. Hegelsom blijft natuurlijk voetbalplezier.

Verderop in dit VOP wordt nader ingegaan op de verschillende doelstellingen (visies) van v.v. Hegelsom en zal worden aangegeven hoe vrij verschillende aspecten als het verhogen van het individuele prestatieniveau van de (jeugd)voetballer en de gezelligheid met elkaar verbonden zijn en elkaar in positieve zin beïnvloeden.

Het technische beleid van v.v. Hegelsom is in dit rapport verwoord. Met als uiteindelijk doel, dat voor iedereen duidelijk wordt, waar de vereniging voor staat, wat zij haar leden te bieden heeft en wat de vereniging van haar leden verwacht.

Enkele aanzienlijke voordelen van een VOP zijn onder meer de navolgende:

 • voor de korte termijn

het voorkomen van remming van de individuele spelersontwikkeling door een soepele vroegtijdige overgang naar een hogere groep respectievelijk een makkelijker overgang van spelers naar een hogere jeugdgroep cq. seniorenafdeling.

 • voor de middellange termijn:

het verhogen van het niveau van trainingsaanpak, te realiseren door een bij alle trainers bekende en uniforme werkwijze, waardoor problemen kunnen worden voorkomen, duidelijkheid wordt gegeven en met de intentie om een hoger rendement te behalen.

 • voor de lange termijn

een algemeen hoger voetbalniveau en een voetbalbeleid, dat kan worden getoetst aan moderne voetbalopvattingen, hetgeen er mede toe bijdraagt, dat in hoge mate het voetbalplezier behouden blijft.

Zoals uit het onderstaande schema op de deze pagina blijkt, is op het hoogste niveau het element voetbalplezier geplaatst. Dit betekent, dat de elementen die hier besproken worden, direct dan wel indirect een bijdrage leveren aan dat hoogste doel.

We voetballen omdat we het leuk vinden .Als de lol er vanaf is, kunnen we beter stoppen of naar een andere vereniging of sport overstappen. Voetbalplezier als hoogste doel binnen voetbalvereniging Hegelsom, betekent overigens niet, dat alles wat met voetballen te maken heeft, leuk en plezierig is. Het is bijvoorbeeld niet leuk om vaak te verliezen of om te trainen bij slecht weer. Niettemin zijn dan het behoud van de goede sfeer in de groep en discipline elementen, die uiteindelijk bijdragen aan het voetbalplezier. Het element voetbalplezier zal dan ook als een rode draad door dit hele opleidingsplan lopen. In het volgende schema zijn de elementen opgenomen, die continu blijven terugkomen in het Voetbal Opleidings Plan. Uit het overzicht blijkt de onderlinge samenhang.

ElementenVOP.jpg

Organisatie vereniging

Inleiding

Datgene wat we willen, kan wel aardig klinken,maar het is natuurlijk belangrijk, dat het ook allemaal uitgevoerd wordt, zoals ons dat voor ogen staat. Daarom is de organisatie binnen de vereniging zo belangrijk. Een goede organisatie, ingericht om het beleid te kunnen uitvoeren, is een noodzakelijke voorwaarde.

Bestuur / Commissie Technische Zaken

Als we het over de organisatie van een voetbalvereniging hebben, denken we in de eerste plaats aan het bestuur. Het bestuur is binnen de totale organisatie echter niet het belangrijkste voor wat betreft de uitvoering van het voetbal technisch beleid. Natuurlijk draagt het bestuurscollege wel de verantwoordelijkheid; men heeft het in dit plan verwoorde technisch beleid goedgekeurd en dient er tevens voor te zorgen, dat het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Daarom is een commissie “technische zaken” ingesteld. De leden van deze commissie, onder leiding van een Hoofd T.C., vertegenwoordigen de diverse afdelingen cq belangengroepen binnen de vereniging. We kennen een vijftal groeperingen, te weten: 1) selectie-elftal(len), 2) lagere senior-elftallen/veteranen/dames, 3) keepers 4) junioren (A-B-C-jeugd) 5) pupillen (D-E-F-jeugd).

De commissie technische zaken is verantwoordelijk voor dit beleidsterrein:

 • Zij verzorgt de uitvoering van het technische beleid. Met andere woorden; men zorgt er voor, dat het beleidsplan volgens de uitgestippelde lijnen wordt uitgevoerd en legt daarover verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
 • Voorts volgt de commissie de ontwikkelingen op dit beleidsterrein, ontwikkelt een toekomstvisie, en lanceert, wanneer de praktijk daartoe aanleiding geeft, voorstellen tot bijstelling van het voetbalopleidingsplan.
 • De leden van de commissie technische zaken volgen wedstrijden en trainingen; zij krijgen hierdoor een gedegen totaalbeeld van de ontwikkelingen binnen hun “afdeling”.
 • De commissie ziet toe op het adequaat functioneren van trainers en leiders, spreekt deze aan op hun functioneren, en is anderzijds voor deze trainers en leiders het eerste aanspreekpunt bij problemen of behoefte aan afstemming.
 • Omdat de leden van de commissie technische zaken direct inzicht hebben in het functioneren van trainers en leiders, zijn zij uiteraard nadrukkelijk betrokken bij de invulling van de technische staf en het leiderskorps.
 • Zij zien erop toe, dat de trainers, coaches en leiders voldoende opgeleid zijn en blijven (interne en/of externe opleidingen; regels en afspraken binnen de vereniging).
 • Extern gezien onderhoudt de commissie technische zaken contacten met de BVO (betaald voetbal organisaties) betreffende het trainen en spelen bij die vereniging(en). Daarnaast is zij contactpersoon voor de scouts van de KNVB inzake spelers, die uitkomen in vertegenwoordigende elftallen.

In de organisatiestructuur van de vereniging ressorteert de Commissie Technische Zaken, onder leiding van een H.T.C. (hoofd technische zaken), rechtstreeks onder het Hoofdbestuur. Men is over het doen en laten direct verantwoording verschuldigd.

OrganigramTC.jpg

Technische staf (trainers)

Binnen de afdelingen junioren en pupillen beschikt elk zeven- of elftal (junioren, pupillen) over een trainer/coach en minimaal één leider. Duidelijk moet zijn, dat dit twee onderscheiden functies zijn met elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

 • De trainers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de verzorging van de trainingen en het coachen van hun elftallen.
 • Voorts zijn zij verantwoordelijk voor de opstellingen van de elftallen.
 • Uiteraard houden zij het trainingsbezoek bij en blijven ze alert op mogelijke blessures van spelers.
 • Ook zien zij erop toe, dat het spelersreglement (waarover later meer) wordt nageleefd.

Het trainersoverleg (hierbij zijn alle trainers uit de betreffende afdeling van de vereniging aanwezig) staat onder leiding van de leden van de eerder genoemde commissie technische zaken.

In dit overleg komen louter voetbaltechnische en –tactische aangelegenheden aan de orde. Informatie-uitwisseling over en weer vindt plaats. De informatie kan onder meer betrekking hebben op het functioneren van de elftallen, het functioneren van individuele spelers, als ook het naleven van afspraken op het gebied van het technische beleid. De overdracht / uitwisseling van informatie is belangrijk om van elkaars ervaringen te leren en om zaken op elkaar af te stemmen.

De elftalleider

Ten opzichte van de trainer kent de elftalleider een duidelijk andersoortige en onderscheiden functie, die overigens binnen alle afdelingen gelijkenis vertoont.

 • Hij is degene, die ervoor zorgt, dat alles rondom een team, en de te spelen wedstrijd goed is geregeld, opdat de coach en de spelers zich volledig met het voetballen kunnen bezig houden.
 • De leider zorgt dus niet alleen voor het invullen van het wedstrijdformulier.
 • Hij houdt bij, welke spelers zich afmelden cq voor de wedstrijden beschikbaar zijn.
 • Ook is hij verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer naar uitwedstrijden. Hierover maakt hij afspraken met de ouders cq spelers (senioren).
 • In meer algemene zin is hij het aanspreekpunt voor de ouders, hoewel hij deze voor voetbaltechnische aangelegenheden doorverwijst naar de trainer.
 • Verder houdt hij het aantal gespeelde wedstrijden per speler bij.
 • Hij draagt zorg voor het juiste gebruik van de materialen, die aan zijn of haar team beschikbaar worden gesteld.
 • In samenspraak / overleg met de trainer ziet hij erop toe, dat het spelersregle-ment wordt nageleefd.
 • In voorkomende gevallen treedt hij tijdens de wedstrijden op als grens- of scheidsrechter.

Doelstellingen voetbalvereniging Hegelsom

Bestand:Doelstellingen.jpg

In het vorenstaande schematische overzicht zijn de doelstellingen van onze vereniging neergelegd. Aan deze doelstellingen ligt, als een van de uitgangspunten, ten grondslag, dat de voetbalvereniging er in sportief opzicht naar streeft, dat het 1e seniorenteam tenminste op 4e klasse-niveau functioneert en dit streven wil bewerkstelligen met spelers, die zo veel mogelijk hun voetbalopleiding binnen de eigen vereniging hebben gehad. Vanzelfsprekend is het beoogde niveau van de andere seniorenteams, en vooral de jeugd, een afgeleide van het voor het 1e team na te streven niveau.

Om het gewenste niveau te realiseren moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

 • In de eerste plaats is het belangrijk om voldoende aanbod van spelers te hebben in elke leeftijdscategorie. Dan pas bestaat de mogelijkheid om te selecteren, teneinde spelers op eenzelfde niveau bij elkaar te brengen. Dat is voor elke speler, los van zijn kwaliteiten, belangrijk.

Een belangrijke doelstelling van voetbalvereniging Hegelsom is dan ook het werven van nieuwe leden en zeker het behouden van deze leden. Het initiatief tot het werven van nieuwe leden ligt in handen van de Technische Coördinator.

 • Op de tweede plaats is een goede voetbalopleiding noodzakelijk om met alle teams op een “aardig” niveau te kunnen spelen.

De voetbalopleiding is erop gericht, het verhogen van het prestatieniveau van de individuele leden te realiseren door verbetering van het technische beleid middels een opbouw van een technisch kader met (voornamelijk) eigen leden. In dit verband wordt het volgen van cursussen door leden van de vereniging van bestuurswege gestimuleerd. Vanzelfsprekend ondersteunt een goede invulling van de voetbalopleiding van de individuele speler, de ledenwerving in die zin, dat een goede opleiding zorgt voor potentiële leden. Goed voorbeeld doet volgen; een opleiding die resulteert in aanspreekbare positieve resultaten, prikkelt ongetwijfeld mogelijke geïnteresseerden.

 • Bij dit bovenstaande horen natuurlijk elementen als gezelligheid en ontspanning; een en ander is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Binnen de vereniging houden zich in de verschillende geledingen diverse commissies bezig met de nevenactiviteiten. Hoewel in dit V.O.P. niet uitgebreid op de neven-activiteiten wordt ingegaan, betreft het hier een belangrijk aandachtspunt voor de vereniging.

 • Andere organisatorische aandachtspunten zijn het versterken van de band met leden, oud-leden, en voor wat betreft de jeugd, met de ouders (bijvoorbeeld door het beleggen van ouderavonden).

Voetbalopleiding / Zeister Visie

Inleiding

Centraal binnen de Zeister Visie staat het leren vanuit een vereenvoudigde wedstrijdvorm. In de praktijk betekent dat het volgende.

Het gaat bij voetballen altijd om het zo goed mogelijk spelen van een wedstrijd. Tijdens een wedstrijd worden fouten gemaakt door individuele spelers en door het hele team. We moeten natuurlijk altijd streven naar het verbeteren van fouten en dus naar het verhogen van de kwaliteit.

Omdat het - zoals gezegd - uiteindelijk om de wedstrijdprestatie gaat, moeten de fouten ook vanuit de wedstrijd worden beoordeeld. Het is natuurlijk een taak van de coach om die analyse te maken.

De in de wedstrijd geconstateerde voetbalproblemen moeten de basis vormen voor de training. Tijdens een training worden de in de wedstrijd geconstateerde proble-men besproken en vervolgens wordt via een methodische aanpak in vereenvoudigde wedstrijdvorm aan verbeteringen gewerkt.

Wedstrijden

Binnen de senior-afdeling bepaalt het lid van de commissie technische zaken, na overleg met de elftalleiders, de wekelijkse samenstelling van de diverse teams.

Aanvulling van de teams (indien relevante tekorten aan spelers) geschiedt van onderaf; het 1e vanuit het 2e team / het 2e vanuit het 3e / het 3e vanuit het 4e / het 4e vanuit het 5e team. Het uiteindelijk laagste seniorenteam wordt gevoed c.q. aangevuld door spelers vanuit de veteranen-afdeling.

Voor wat jeugdspelers zij vermeld, dat zij nimmer in aanmerking komen om als aanvulling te dienen voor zgn. ondertallige seniorteams. Teneinde een goede doorstroming binnen de verenigingsgelederen te bevorderen, zullen zij door middel van sfeerproefregelingen worden ingepast. Zie in dit verband onderdeel 6.3 Doorstroming, elders in dit V.O.P.

 • Voorbespreken wedstrijd

Voor aanvang van de wedstrijd wordt altijd even de tactiek doorgenomen. Dit betekent niet, dat het team met moeilijke concepten en individuele opdrachten het veld in wordt gestuurd. Slechts hoofdlijnen worden aangegeven. Deze hoofdlijnen hebben vaak te maken met de fouten van voorafgaande wed-strijden, die tijdens de trainingen aan de orde zijn geweest.

 • Coaching

De coaching is in handen van de coach; niet van anderen, die rondom een team functioneren. Het elftal heeft immers behoefte aan duidelijkheid en is niet gebaat bij verwarring. De coach zal dan ook niet constant langs het veld staan te roepen en op te jutten. Het is zijn taak snel de fouten te ontdekken en via gerichte aanwijzingen het functioneren van het team bij te stellen of om individuele spelers op essentiële fouten te wijzen.

 • Wedstrijdresultaat

Het wedstrijdresultaat; hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Heel belangrijk natuurlijk, want we willen als team zo goed mogelijk presteren. Een overwinning is altijd welkom.

Toch staat het wedstrijdresultaat niet voorop, want de spelers zullen niet altijd op hun beste posities spelen en we spelen niet altijd met het sterkste team. Met andere woorden; we streven naar het best mogelijke resultaat met het team, dat in het veld staat. Dat team wordt niet bepaald door het wedstrijd-resultaat, dat wij zouden willen nastreven. Uitgangspunt is immers de ontwikkeling van de individuele spelers.

Het team op bepaalde onderdelen versterken door spelers op een positie te laten spelen, die het resultaat incidenteel beïnvloedt, maar ten koste gaat van de ontwikkeling van de betreffende speler, is een handelswijze die wordt afgewezen.

Evenmin bevorderlijk, zelfs kwalijk te noemen voor de ontwikkeling van de spelers is de situatie, dat steeds dezelfde spelers als reserve optreden. Zeker bij de jeugd geldt als uitgangspunt, dat elke speler evenveel speeltijd toekomt.

Het bovenstaande geldt natuurlijk niet voor het eerste elftal, wat te betitelen valt als hét prestatie-elftal van de vereniging.

 • Evaluatie wedstrijd

Zoals eerder gezegd vormt de wedstrijd het vertrekpunt voor de daaropvolgende trainingen. Het is daarom noodzakelijk, dat de wedstrijd zorgvuldig wordt geanalyseerd. Dit is de taak van de trainer/coach. Deze zal in alle rust de dagen na de wedstrijd de gebeur-tenissen nog eens de revue laten passeren. Uiteraard wordt er na de wedstrijd altijd nagebabbeld over wat er goed ging en wat er niet goed ging. Het uitgebreid analy-seren direct na een wedstrijd met alle emoties van dien, is beslist niet aan te raden.

Trainingen

 • Trainingsprogramma’s

Trainingen dienen erop gericht te zijn, dat spelers tot een optimale voetbalbeleving komen, waardoor het betere voetballers worden, maar waardoor zij tevens meer plezier aan het spel gaan beleven.

Voorwaarden waaraan een training zou moeten voldoen:

 • Voetbal-eigen bedoelingen
  • spelen om te winnen
  • scoren – of te proberen dit te voorkomen
  • doelgericht zijn
  • snelle omschakeling balbezit
  • balverlies
 • Veel herhalingen
  • veel beurten
  • bezig blijven / geen wachttijden
  • goede voorbereiding en organisatie
  • voldoende ballen en overige materialen
  • goede omstandigheden / accommodatie
 • Rekening houden met de groep
  • leeftijd
  • vaardigheden / niveau
  • beleving
  • arbeid – rust – verhouding
 • Juiste coaching
  • spelbedoeling laten ontdekken / ervaren
  • spelers beïnvloeden / spelers laten leren door
  • ingrijpen / stopzetten / aanwijzingen geven
  • vraag- en antwoordspel; zelf oplossingen aan laten dragen
  • voorbeelden geven of laten geven / voordoen


 • Keepertraining

Keepertraining is een vak apart. Daarom is het noodzakelijk, dat de keepers in de gelegenheid worden gesteld om aparte trainingen te volgen onder leiding van deskundige specialisten. Voor alle keepers binnen de vereniging moet een keepertrainer beschikbaar zijn.

Hoewel de keepertrainer lid is van de technische staf, betreft het hier een vrij solitaire functie. De keepertrainer traint immers alleen keepers en is bij geen enkel elftal direct betrokken; daarnaast vinden de trainingssessies meestal op andere tijdstippen plaats dan de trainingen van de verschillende elftallen.

Vanzelfsprekend bestaat er regelmatig overleg tussen de keepertrainer(s) en de trainers van de elftallen, waarin de respectievelijke keepers staan opgesteld.

Voetbalopleiding / Individuele ontwikkeling

Inleiding

De ontwikkeling van de individuele speler staat voorop. Dit betekent dat iedere voetballer zich maximaal moet kunnen ontwikkelen. En dan hebben we het niet alleen over de “talenten“. Ook de “minder” begaafde speler kan zich verder ontwikkelen en we dienen overtuigd te zijn van onze plicht om ook dié speler ruimschoots de mogelijkheden te geven zich op zijn eigen niveau verder te ontplooien.

Teneinde een zo optimaal mogelijk leereffect te bereiken, dient in principe in elke leeftijdsgroep op “kwaliteit” te worden geselecteerd. Omdat de ontwikkeling van een speler niet mag worden belemmerd omwille van de prestatie van het team, wordt er, indien er meer dan één elftal binnen een leeftijdscategorie kan worden samengesteld, geselecteerd op kwaliteit.

De commissie technische zaken stelt, eventueel mede aan de hand van voorstellen van de betrokken (jeugd-)trainers/-leiders, uiterlijk vóór 1 mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen, de indeling van de teams samen voor het nieuwe seizoen.

Uiterlijk vóór 15 november vindt, in een te plannen overleg van de commissie technische zaken met de (jeugd-)trainers/-leiders een evaluatie van de gekozen teamindeling plaats. Aanpassingen cq. bijstellingen met ingang van de tweede helft van het seizoen kunnen daarvan het vervolg zijn.

Positie op het veld

De positie, die een speler in het veld krijgt toegewezen, is ook van belang voor de individuele ontwikkeling van een speler. Vooral bij de pupillen, maar zeker ook nog bij de junioren, dient flexibel met de bezetting van vaste posities te worden omgegaan. Het is namelijk van groot belang, dat spelers zich blijven ontwikkelen. Daarom is het een goede zaak, dat elke speler op verschillende posities ervaring opdoet. Het is handig om je als aanvaller te kunnen verplaatsen in de verdediger, waar je tegenover staat; bovendien kun je als aanvaller ook wel eens gedwongen worden om te verdedigen. Daarnaast kan het, ten behoeve van de ontwikkeling van een speler op een bepaalde positie, van belang zijn tijdelijk een andere positie te bespelen; een en ander ter beoordeling van de trainer.

Gedurende de ontwikkeling van de voetballer cq het doorlopen van de verschillende leeftijdscategorieën én de overgang naar de senioren, zal deze flexibiliteit afnemen en groeit de betreffende speler als het ware naar een bepaalde positie toe.

Doorstroming

 • Horizontale en verticale doorstroming

Onder horizontale doorstroming wordt verstaan: het verplaatsen van een speler naar een ander team binnen zijn leeftijdsgroep.

Onder verticale doorstroming wordt verstaan: het verplaatsen van een speler naar een ander team buiten zijn leeftijdsgroep.


 • Het belang van doorstroming

In onderdeel 5.1 is al het belang van de individuele ontwikkeling aangegeven. Bij het stimuleren van de individuele ontwikkeling proberen we zo goed mogelijk maatwerk te leveren. Een van de middelen om dat te bereiken, is het laten spelen van een voetballer op het niveau, waar hij thuishoort.

Verplaatsing van een speler van het ene naar het andere elftal gebeurt meestal binnen een leeftijdsgroep (horizontaal). Dit gebeurt wanneer de trainer/coach of commissie technische zaken van mening is, dat de betreffende speler zich beter zal ontwikkelen als hij op een ander niveau speelt.

Doorstroming naar een andere leeftijdsgroep dan waartoe de speler eigenlijk behoort (verticaal), gebeurt normaalgesproken om dezelfde reden; vaak is hierbij de fysieke ontwikkeling van de betreffende speler van belang.


 • Selectieprocedure

De trainers hebben tot taak om hun spelers te beoordelen op de ontwikkeling van hun voetbalkwaliteiten en hun fysieke ontwikkelingen. Zij zijn dus het beste in staat om in te schatten of een speler wel op het juiste niveau voetbalt. Als de beoordeling aanleiding geeft een doorstroming te overwegen, zal de trainer dit in het trainersoverleg aan de orde stellen. In dit overleg worden afspraken gemaakt over het al dan niet laten doorstromen van de individuele speler.

Als een speler is doorgestroomd, betekent dat nog niet, dat dit definitief is. De doorgestroomde speler speelt op een hoger niveau dan hij gewend is. Vaak krijgt zo’n speler naar verloop van tijd een terugslag. In dat geval is een (tijdelijke) terugplaatsing naar z’n oude team te overwegen.


 • Overgang jeugd / senioren

De overgang van de jeugd naar de senioren is voor veel spelers vaak een grote stap. Het niveauverschil, dat bij deze overstap moet worden overbrugd, is vaak groter dan bij het doorstromen naar een andere leeftijdscategorie binnen de jeugdafdeling het geval is. Daarnaast is het een groot verschil dat spelers,die altijd met leeftijds-genoten hebben gespeeld, nu geconfronteerd worden met veelal oudere spelers. Daardoor ervaren spelers na de overgang naar de senioren vaak een geheel andere sfeer binnen een elftal dan zij in de jeugd gewend waren.

Ter voorkoming van het om deze redenen afhaken van leden bij de overgang van de jeugd naar de senioren, is het van belang om de betrokken spelers langzaam te laten wennen aan de verschillen in niveau en in sfeer.

Daartoe zullen jeugdspelers, vooral in hun laatste jaar als jeugdspeler, regelmatig met de senioren meetrainen en op zondag in een van de seniorelftallen speeltijd krijgen. In welke elftallen op zondag wordt meegespeeld, is ter beoordeling van het trainersoverleg, dat in het laatste jaar voor de overgang naar de senioren een inschatting maakt van het niveau van de betrokken jeugdspeler én tevens van het niveau van het seniorelftal, waarin deze naar verwachting het daaropvolgende seizoen terecht zal komen.

Daarmee worden de “laatste-jaars-junioren” in de gelegenheid gesteld, langzaam aan het niveau te wennen; tevens leren ze hun toekomstige medespelers kennen.

Uitgangspunt is steeds, dat jeugdspelers, die meegaan met een seniorelftal, bij elke gelegenheid speeltijd krijgen. Dit laatste geldt niet voor het standaard-elftal van de vereniging. Immers, zoals al eerder gesteld, is dit het prestatie-elftal van de vereniging. In het belang van het resultaat zal het vaak zo zijn, dat de trainer het inbrengen van een jeugdspeler achterwege moet laten. Bovendien speelt bij het 1e elftal, meer dan bij andere seniorenteams, ook het aspect van sfeerproeven. Van belang bij dit alles is een open communicatie én uitleg van de betrokken trainer naar de betreffende speler over het hoe en waarom.

Per definitie dient ervoor te worden gewaakt, dat jeugdspelers niet worden gebruikt als aanvulling van incomplete seniorelftallen! Hiertoe kennen we andersoortige afspraken, zoals elders in dit plan omschreven.

Voetbalopleiding - Het voetbalsysteem

Inleiding

Eerder hebben we al besproken hoe belangrijk de individuele ontwikkeling is van een speler. Een essentiële voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen, is dat er een consequente lijn gevolgd wordt. Een vaste lijn moet niet alleen terug te vinden zijn in de trainingsprogramma’s, maar ook bijvoorbeeld in het voetbalsysteem. Het kan niet zo zijn, dat een speler dit jaar op de ene manier voetbalt, en het volgende jaar, onder een andere trainer, weer met een andere lijn geconfronteerd wordt. Ook indien een speler doorstroomt naar een ander elftal, moet hij meteen mee kunnen draaien. Dit kan alleen, indien in beide elftallen volgens een en hetzelfde systeem gevoetbald wordt.

Kortom: Binnen onze club, voetbalvereniging Hegelsom, kiezen we qua opleiding in principe voor één voetbalsysteem (het 4-3-3 systeem), waar we ons allemaal aan houden, en waar we zo vroeg mogelijk, vanaf de D – jeugd, mee beginnen.

Het systeem

Zonder al te gedetailleerd het 4-3-3 systeem te bespreken, willen we toch in korte lijnen aangeven waar het om gaat.

 • Het 4-3-3 systeem kent
  • 4 achterhoede spelers die verantwoordelijk zijn voor
   • hun taak als mandekkers en geven van rugdekking;
  • 3 middenvelders die op één lijn spelen;
  • 3 aanvallers.

De zeventallen binnen de vereniging spelen volgens een, van de vorengenoemde 4-3-3-opstelling, afgeleid systeem, waarbij het belangrijk is, dat de zeven verschillende spelers zich bewust zijn van de aan hen toebedeelde posities (met de bijbehorende taken).

De opstelling

De opstellingen op het veld zien er respectievelijk als volgt uit.

Elftal.jpg

Zevental.jpg

De taken

Individueel

Rol Verdedigend Opbouwend Aanvallend
Doelverdediger
 • Positie kiezen t.o.v de bal(constant meedoen bij een aanval van de tegenpartij).
 • Organiseren en leiden van de verdediging.
 • Duidelijk en tijdig aangeven wanneer wordt uitgelopen,en wanneer een verdediger moet ingrijpen.
 • Juiste voortzetting bij balbezit (rollen,werpen of trappen).
 • Leiding van de verdediging (laten aansluiten e.d).
 • Bij een corner of spelhervatting in de zestien direct oog hebben voor de positie van de spitsen. Staat de spits één tegen één dan is een verre trap zeker een optie.
Vleugelverdediger
 • Dekken van de vleugelaanvaller van de tegenpartij.
 • Geven van rugdekking aan het centrum bij een aanval over de andere vleugel.
 • Indien gepasseerd, herstellen naar het centrum.
 • Vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor doelverdediger,centrale verdediger,middenvelder en vleugelaanvaller.
 • In combinatie spelen met bovengenoemde medespelers.
 • Op het juiste moment inschakelen wanneer er voldoende ruimte is.
 • Zo lang mogelijk met de bal doorgaan, wanneer er een vrij veld is, dus niet van grote afstand gedekte aanvaller inspelen.
Centrale verdediger (vrije man)
 • Geven van rugdekking aan de overigen (vleugelverdedigers en voorstopper).
 • Afstoppen van opkomende middenveldspelers.
 • Afstoppen van doorgebroken vleugelaanvallers en centrale aanvallers.
 • Leiden en organiseren van de verdediging.
 • Het klein houden van het speelveld (b.v spelen op buitenspel).
 • Vrijlopen (ook in achterwaartse richting) om voor de vleugelverdediger, middenveldspelers en de doelverdediger aanspeelbaar te zijn.
 • Leiding geven aan de verdediging (laten aansluiten bij doeltrap e.d.).
 • Inschakelen bij balbezit op het middenveld.
 • Indien mogelijk inschakelen bij hoekschoppen van de tegenpartij.
 • Bij een 'vrij' veld zolang mogelijk doorgaan: creëren van een numerieke meerderheid.
Centrale verdediger (voorstopper)
 • Dekken van de centrumspits van de tegenpartij.
 • Ophouden van de aanval bij een numerieke overmacht van de tegenpartij (geen aanval op de bal doen).
 • Vrijlopen om voor directe omgeving makkelijker aanspeelbaar te zijn.
 • Indien mogelijk inschakelen bij combinatie van het middenveld.
 • Inschakelen bij vrije trappen of hoekschoppen in overleg met de laatste man.
Middenvelder
 • Dekken van een middenveldspeler van de tegenpartij, die het dichtst in de eigen uitgangspositie speelt.
 • Rugdekking geven aan middenveldspeler van de andere kant van 't speelveld.
 • Ruimtedekking toepassen bij numerieke overmacht (dus geen aanval op de bal doen, maar aanval ophouden).
 • De tegenstander zo lang mogelijk vóór je houden.
 • Vrijlopen om voor verdedigers en doelman aanspeelbaar te zijn.
 • Ruimte creëren om combinatiespel gemakkelijk te maken (vrijlopen naar de zijkanten van het veld, en vooral in voorwaartse richting).
 • Inschakelen in de aanval (het benutten van de ruimte, die wordt gecreëerd door de aanvallers).
 • Slechts één middenvelder tegelijk in de aanval, dus goed in onderling overleg.
 • Afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass)
Vleugelaanvaller
 • Afdekken van de vleugelverdediger.
 • Het "storen" van de opbouw van de tegenpartij (in nauwe samenwerking met de andere aanvallers).
 • Tegenstander naar de buitenkant dwingen.
 • Bij een hoekschop van de tegenpartij op 9.15m meeverdedigen.
 • Ruimte creëren t.b.v. de opbouw van de aanval; dus tegenstander naar eigen helft dringen.
 • Trachten zo snel mogelijk met de bal tot aan de doellijn te komen door combinatiespel of individuele actie.
 • De kortste weg naar het doel en oogcontact houden met opkomende medespelers.
 • Het nemen van de hoekschoppen.
Centrumaanvaller
 • Afdekken van een eventuele opkomende centrale verdedigeer.
 • Het "storen" van de opbouw van de tegenpartij in samenwerking met de beide vleugelaanvallers.
 • Het voorkomen van passes in de lengterichting van het veld door de centrale verdedigers.
 • Creëren van ruimte in de lengterichting van het veld (naar het doel van de tegenstander toe) t.b.v. een makkelijkere opbouw v/d aanval.
 • Beide centrale verdedigers "binden" door steeds de achterste man op te wachten.
 • D.m.v. inidviduele acties of combinatiespel komen tot scoringskansen.
 • Creëren van ruimte voor opkomende medespelers door "terugvallen" op het middenveld.
 • Het benutten van de ruimte die een terugblijvende vleugelaanvaller heeft gecreëerd (het sprinten in de gaten).In Teamverband

 • Algemeen :
  • Laat de bal het werk doen, niet onnodig lopen met de bal
  • Speltempo zelf bepalen
  • Scherpte en overtuiging
  • Bij positiewisselingen de bijbehorende taak overnemen
  • Let niet alleen op de directe tegenstander, maar heb oog voor de algehele situatie
  • Goede veldbezetting en organisatie zijn de basis voor een goed positiespel
  • Duels winnen (overtuiging)


 • Balbezit eigen ploeg :
  • Bij de opbouw op eigen helft geen balverlies; optimale concentratie
  • Diepte gaat voor breedte
  • Niet te veel mensen voor de bal spelen, zeker zes van de elf achter de bal
  • De terugpass moet altijd mogelijk zijn in elke linie
  • In de opbouw niet te dicht op elkaar spelen; het veld lang en diep maken
  • De onderlinge afstanden in de as van het veld moeten constant blijven
  • Rol van de spelers in de achterste lijn is uitwaaieren, inspelen en achter de bal blijven
  • De middenvelders moeten vooral controlerend spelen; grip op het middenveld houden
  • De centrumspits moet het geduld hebben om de bal vast te houden
  • Bij de opbouw door het midden moeten de flanken breed blijven; de wisselpass is belangrijk
  • De vleugelspitsen moeten bij de opbouw diep wegblijven en op het juiste moment aanbieden. Daarna vooral buitenom dreigen; dat heeft het hoogste rendement.


 • Balbezit tegenstander :
  • Storend terug tot de middencirkel/middenlijn, afhankelijk van tegenstander/-stand
  • Compact spelen, veld klein maken
  • Geen ruimte tussen de linies weggeven; geen combinatiespel toelaten
  • De tegenstander dwingen tot breedtespel
  • In de kleine, compacte ruimte scherp en kort dekken aan de kant van de bal, wanneer de tegenstander over de middenlijn komt
  • Vrije “zijkant “ knijpt naar binnen
  • Kort dekken; naar de bal toe verdedigen
  • Vrije verdediger moet zo lang mogelijk vrij blijven
  • Goede timing van de spits, die doorkopt of teruglegt; actief blijven, concentratie
  • Laatste linie zo lang mogelijk buiten de 16 meter houden

Spelersreglement

artikel 1 – tijdstippen van aanwezigheid

De tijdstippen, waarop men in ieder geval aanwezig dient te zijn:

 • wedstrijden
  • het bekendgemaakte tijdstip;
 • trainingen
  • 15 minuten voor aanvang van de training;
 • overige activiteiten
  • het bekendgemaakte tijdstip.

artikel 2 – afmelden bij verhindering

Bij verhindering (hoge uitzondering) dient men zich tijdig af te melden bij de leider:

 • voor een wedstrijd
  • (dames en senioren) uiterlijk op donderdagavond, vóór 18.00 uur;
  • (jeugd) uiterlijk op de dag voorafgaand aan de wedstrijddag vóór 18.00 uur;
 • voor een training
  • (jeugd) uiterlijk op de trainingsdag zelf, een uur vóór aanvang;
  • senioren en dames volgens afspraken.

artikel 3 – douchen / badslipper

Iedereen is verplicht om zich na afloop van een wedstrijd of training te douchen; daarnaast is men vanuit hygiënische overwegingen verplicht om daarbij gebruik te maken van badslippers.

artikel 4 – auto parkeren / (brom-)fiets en fietsenstalling

De (brom-)fiets dient, met het oog op avond-activiteiten zoals trainingen, mogelijke lichtwedstrijden e.d., te zijn uitgerust met een goed functionerende verlichting !!! Verder wijzen we iedereen erop, dat (brom-)fietsen moeten worden geparkeerd in de fietsenstalling (en niet vóór de poort!!). Voor wat betreft de auto’s; parkeren buiten de daartoe bestemde plaatsen is niet toegestaan.

artikel 5 – scheenbeschermers'

Men is verplicht om zowel tijdens trainingen als wedstrijden scheenbeschermers te dragen; dit ter voorkoming van behoorlijk zware blessures.

artikel 6 – gebruik van accommodatieSchuingedrukte tekst

Het trappen van een bal in tot de accommodatie behorende gebouwen, zoals kleedlokalen, kantine en overige opstallen binnen het sportpark, is verboden, evenals het moedwillig vervuilen dan wel vernielen van de accommodatie, zowel binnen als buiten. In de kleedlokalen is roken ten strengste verboden.

artikel 7 – financiële schade

Door de voetbalvereniging geleden financiële schade, veroorzaakt door bijvoorbeeld moedwillige vernieling / vervuiling van de accommodatie, maar ook door de K.N.V.B., naar aanleiding van wedstrijden, opgelegde boetes, zullen worden doorberekend aan de veroorzakers van dit financiële onheil !!

artikel 8 – gedrag in woord en gebaar

Het is iedereen verboden om tijdens, maar ook vóór en na afloop van wedstrijden, in negatieve zin, commentaar te geven op het functioneren van scheidsrechters, grensrechters en (jeugd-)leiders van de eigen en tegenpartij.

Er wordt van iedereen verwacht, dat men, uit oogpunt van sportiviteit, zowel voor als na afloop van een wedstrijd, de spelers en leiders van de tegenpartij een hand geeft.

Daarnaast dient men zich zowel tijdens wedstrijden, trainingen, als in de omgang met de collega-spelers en leiders, te onthouden van zogenaamde onwelvoeglijke taal. Daar bedoelen we mee bijvoorbeeld het gebruik van schuttingtaal en vloeken.

artikel 9 – deelname wedstrijden en overige teamactiviteiten in principe verplicht

Men is in principe verplicht om deel te nemen aan geplande wedstrijden en overige teamactiviteiten van onze vereniging. Normaalgesproken is het niet toegestaan om gedurende geplande wedstrijden deel te nemen aan activiteiten van andere verenigingen, uitzonderingen daargelaten (mits ruimschoots van te voren aangemeld en goedgekeurd door de leiding).

artikel 10 – “wild” voetbal

Zogenaamd “wild” voetbal, bijvoorbeeld in café- of jeugdsozen-teams, tijdens de voorbereidings-periode, competitie en afsluitende toernooien-periode is, zonder toestemming van de Commissie Technische Zaken, verboden. Als regel heeft men toestemming voor schoolvoetbal, mits dit natuurlijk niet gelijktijdig valt met de clubwedstrijden.

artikel 11 – respect voor de leidingSchuingedrukte tekst

Men is verplicht om aanwijzingen van leiders, bestuursleden, kantinebeheerders, terreinmeesters en dergelijke verantwoordelijke personen, met betrekking tot het reilen en zeilen van onze voetbalvereniging en het gebruik van de accommodatie, op te volgen.

Sancties bij niet na-naleving

Het is uiteraard de bedoeling, dat het spelersreglement door iedereen wordt nageleefd. Indien dit niet gebeurt, dupeert men niet alleen zichzelf, maar vooral zijn of haar collega’s. Om te zorgen, dat het reglement wordt nageleefd, ontkomen we er helaas niet aan om in voorkomende gevallen, straffen op te leggen. De straffen kunnen variëren van een vermaning tot een schorsing. In navolgend overzicht wordt aangegeven, welke straf volgt na welke overtreding, en wie bevoegd is om die straf op te leggen.


Categorie Straf Bevoegd gezag
1 vermaning Trainer/Leider
2 geen basisplaats Trainer/Leider
3 schorsing voor één wedstrijd Trainer/Leider
4 schorsing voor meerdere duels tot maximaal vier weken strafcommissie Dagelijks bestuur
5
 • schorsing voor > vier weken
 • ontheffing uit functies
algemeen bestuur
6 ontzetting / royement algemene ledenvergaderingVerdere kanttekeningen bij het strafbeleid:

 • De strafcommissie kan op eigen initiatief een “zaak voor laten komen”.
 • Meerdere vermaningen kunnen er toe leiden, dat de trainer / leider een straf in de orde van categorie 2 of 3 kan toepassen.
 • Indien door de trainer / leider een schorsing voor één wedstrijd is opgelegd, wordt dit door hem/haar gemeld aan de strafcommissie.
 • Indien een speler door de scheidsrechter van het veld wordt gestuurd, wordt dit aan de strafcommissie doorgegeven.
 • Indien de strafcommissie van oordeel is, dat een van de categorieën 5 of 6 van toepassing is, legt men een en ander voor aan het algemeen bestuur, voorzien van onderbouwd advies.
 • Straffen, opgelegd door de K.N.V.B., gaan altijd gepaard met boetes; de spelers dienen deze boetes zelf te betalen door tussenkomst van de club.

Ten slotte; ouders van jeugdspelers spelen een niet onbelangrijke rol in het hele verhaal. Immers, zij moeten hun kinderen stimuleren om te sporten, en bewaken mede de wijze, waarop daar invulling aan wordt gegeven. Het is dan ook een taak van onze vereniging om het voetbalbeleid onder de aandacht van de ouders te brengen en er steun voor te vragen.

Tot slot

Dit draaiboek is nou dus het voetbal opleidings plan van onze vereniging; we hebben er als samenstellers best wel een goed gevoel bij; in de rol van ontwerpers zijn we de mening toegedaan, dat het geschrift mooi, overzichtelijk en allesomvattend in elkaar steekt. De uitvoering cq. realisatie van een dergelijk plan is natuurlijk een ander verhaal. Daar zullen we met z’n allen de schouders onder moeten zetten.

In ieder geval maakt dit opleidingsplan richting kader en overige leden duidelijk wat voetbalvereniging Hegelsom wil; welke doelstellingen worden nagestreefd.

Het maakt tevens duidelijk wat de club verwacht van haar kader en overige leden. In de praktijk betekent het, dat te maken cq. gemaakte afspraken wederzijds moeten worden nagekomen; dat is het minste wat we van elkaar mogen verwachten.

Uiteraard kunnen de leden zowel de Commissie Technische Zaken als het bestuur te allen tijden aanspreken op het te voeren en gevoerde beleid.

Men kan er in ieder geval van uit gaan, dat bestuur en commissie doordrongen zijn van de noodzaak van het plan, zoals in deze ‘club-bijbel’ omschreven, en zullen daarom trachten om het dan ook waar te maken. En daar hebben ze de overtuiging en inzet van alle leden ten volle bij nodig! Waarmee de cirkel weer rond en gesloten is!

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Warming_up
Techniek
Bal en afwerkvormen
Partij
Vincents series
Hulpmiddelen